Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató Állásajánlatra 

jelentkezőkre vonatkozóan

 1. Preambulum

A jelen tájékoztató célja az érintettek (állásajánlatra jelentkezők) megfelelő tájékoztatása az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelési tevékenysége során betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit. 

 

 1. Adatkezelő adatai

neve: Duna Aszfalt Zrt

székhely/postacím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

e-mail cím: adatvedelem@dunaaszfalt.hu 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő az alábbi táblázat segítségével mutatja be az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket így a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, illetőleg az adatkezelés időtartamát. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Önéletrajzban és annak mellékleteiben rögzített személyes adatok.

A toborzási adatbázisban való nyilvántartás.

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

A hozzájárulás megadását követő 1 évig vagy a kiválasztási folyamat lezárásáig.

 

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, és profilalkotást sem végez a megadott személyes adatokon.

Amennyiben az érintett nem adja meg az adatait, vagy azokat tévesen adja meg, úgy a kiválasztási folyamat során a toborzással foglalkozó kollégáink nem tudják felvenni a kapcsolatot az érintettel, illetőleg nem tudnak megfelelően döntést hozni a kiválasztással kapcsolatosan. 

 

 1. Adattovábbítás (személyes adatok továbbításának lehetséges címzettjei)

 

Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbíthatja: 

 • cégcsoportba tartozó más társaságok részére;
 • adatfeldolgozást végző társaság részére.

Az adattovábbítás jogalapja, célja az alábbi táblázatban található:

Adatkezelési tevékenység

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Cégcsoporton belüli adattovábbítás.

A kiválasztási folyamatban való döntéshozatal. 

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Adatfeldolgozási tevékenységet végző társaság részére való adattovábbítás.

Az internetes oldal működtetése, karbantartása. 

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

A cégcsoporton belüli adattovábbítás során azon társaságok részére kerülnek továbbításra a megadott személyes adatok, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Az adatfeldolgozási tevékenységet az internetes felület működtetésével, karbantartásával foglalkozó cég végzi az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződéses megállapodás alapján. 

Az adatkezelő a GDPR 13. cikk. f) pontjára tekintettel tájékoztatja az érintetteket, hogy sem harmadik országban lévő adatkezelő, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az általa kezelt adatokat. 

 

 1. Az érintettek jogai

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintett élhet adathordozhatósághoz való jogával is. 

Ezen jogok tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük az érintettel: 

 • hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az adatkezelő által kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés módjára vonatkozóan.

 

 • adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. 

 

 • adatok helyesbítéséhez való jog: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

 

 • törléshez/elfeledtetéshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését, továbbá a kezelés nyomainak eltüntetését is. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

 • korlátozáshoz való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné. Ilyen esetben a személyes adatokat pusztán tárolni lehet. Adatkezelés korlátozása esetén is gondoskodni kell arról, hogy mindazon címzetteket értesítse az adatkezelő, akikkel a személyes adatokat közölte.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, így az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben ezen jogait kívánja érvényesíteni, úgy forduljon bizalommal kollégánkhoz a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén. Az elektronikusan, illetőleg papír alapon megírt kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül megvizsgáljuk és tájékoztatjuk a kérelmezőt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Amennyiben bonyolult a kérelme vagy további információ vagy intézkedés szükséges ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben nem ért egyet az adatkezelő által végzett bármely adatkezelési tevékenységgel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, annak az alábbi elérhetőségein: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400. Ezen felül jogában áll keresettel az illetékes bírósághoz is fordulni a jogai érvényesítése végett. 

Adatkezelési tájékoztató Állásajánlatra 

jelentkezőkre vonatkozóan

 1. Preambulum

A jelen tájékoztató célja az érintettek (állásajánlatra jelentkezők) megfelelő tájékoztatása az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelési tevékenysége során betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit. 

 

 1. Adatkezelő adatai

neve: Duna Aszfalt Zrt

székhely/postacím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

e-mail cím: adatvedelem@dunaaszfalt.hu 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő az alábbi táblázat segítségével mutatja be az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket így a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, illetőleg az adatkezelés időtartamát. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Önéletrajzban és annak mellékleteiben rögzített személyes adatok.

A toborzási adatbázisban való nyilvántartás.

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

A hozzájárulás megadását követő 1 évig vagy a kiválasztási folyamat lezárásáig.

 

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, és profilalkotást sem végez a megadott személyes adatokon.

Amennyiben az érintett nem adja meg az adatait, vagy azokat tévesen adja meg, úgy a kiválasztási folyamat során a toborzással foglalkozó kollégáink nem tudják felvenni a kapcsolatot az érintettel, illetőleg nem tudnak megfelelően döntést hozni a kiválasztással kapcsolatosan. 

 

 1. Adattovábbítás (személyes adatok továbbításának lehetséges címzettjei)

 

Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbíthatja: 

 • cégcsoportba tartozó más társaságok részére;
 • adatfeldolgozást végző társaság részére.

Az adattovábbítás jogalapja, célja az alábbi táblázatban található:

Adatkezelési tevékenység

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Cégcsoporton belüli adattovábbítás.

A kiválasztási folyamatban való döntéshozatal. 

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Adatfeldolgozási tevékenységet végző társaság részére való adattovábbítás.

Az internetes oldal működtetése, karbantartása. 

Az érintett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

A cégcsoporton belüli adattovábbítás során azon társaságok részére kerülnek továbbításra a megadott személyes adatok, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Az adatfeldolgozási tevékenységet az internetes felület működtetésével, karbantartásával foglalkozó cég végzi az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződéses megállapodás alapján. 

Az adatkezelő a GDPR 13. cikk. f) pontjára tekintettel tájékoztatja az érintetteket, hogy sem harmadik országban lévő adatkezelő, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az általa kezelt adatokat. 

 

 1. Az érintettek jogai

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintett élhet adathordozhatósághoz való jogával is. 

Ezen jogok tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük az érintettel: 

 • hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az adatkezelő által kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés módjára vonatkozóan.

 

 • adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. 

 

 • adatok helyesbítéséhez való jog: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

 

 • törléshez/elfeledtetéshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését, továbbá a kezelés nyomainak eltüntetését is. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

 • korlátozáshoz való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné. Ilyen esetben a személyes adatokat pusztán tárolni lehet. Adatkezelés korlátozása esetén is gondoskodni kell arról, hogy mindazon címzetteket értesítse az adatkezelő, akikkel a személyes adatokat közölte.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, így az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben ezen jogait kívánja érvényesíteni, úgy forduljon bizalommal kollégánkhoz a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén. Az elektronikusan, illetőleg papír alapon megírt kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül megvizsgáljuk és tájékoztatjuk a kérelmezőt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Amennyiben bonyolult a kérelme vagy további információ vagy intézkedés szükséges ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben nem ért egyet az adatkezelő által végzett bármely adatkezelési tevékenységgel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, annak az alábbi elérhetőségein: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400. Ezen felül jogában áll keresettel az illetékes bírósághoz is fordulni a jogai érvényesítése végett.